آدرس و تلفن هتل آپارتمانهای نزدیک به حرم در خیابان طبرسی مشهد

 

هتل آپارتمان اخلاقی نیا

نشانی : مشهد خیابان طبرسی


هتل آپارتمان حریر

نشانی : مشهد خیابان طبرسی - طبرسی 14

تلفن : 2256097 -051

فاصله تا حرم : نزدیک


هتل آپارتمان شاه توس

نشانی : مشهد خیابان طبرسی - طبرسی 2 - در جوار حرم رضوی

تلفن : 2233114 - 051

فاصله تا حرم : خیلی نزدیک


هتل آپارتمان شرق زیست

نشانی : مشهد خیابان طبرسی


هتل آپارتمان عرفه

نشانی : مشهد خیابان طبرسی - طبرسی 2 - کوچه حوض امیر

تلفن : 3223144 - 051

فاصله تا حرم : خیلی نزدیک


هتل آپارتمان منا

نشانی : مشهد خیابان طبرسی