4

ستاره

 آزادی

نام هتل
  سايت

 خیابان فارابی

نشاني

 

فكس 

3330020 - 3336791  

تلفن

 1

ستاره

 مهمانسرای شهرکرد

نام هتل
  سايت

بلواردکترشریعتی

نشاني

 

فكس 

 2224892 - 2221077

تلفن