2

ستاره

هتل تالار

نام هتل
  سايت

خيابان فردوسي

نشاني

2245543

فكس

2245544-50

تلفن

                    

2

ستاره

هتل كوثر

نام هتل
  سايت

خيابان زند

نشاني

 

فكس

2335724

تلفن

                    

2

ستاره

هتل رودكي

نام هتل
  سايت

 خيابان رودكي

نشاني

2244363

فكس

2244361-3 

تلفن

مراكزاقامتي شیراز+
مراكزديدني شیراز+
مراكزتجاري شیراز+
سرويسهاي خدماتي شیراز+
آژانس هاي مسافرتي شیراز+
مراكزدرماني شیراز+