نشانی و تلفن هتل آپارتمان های نزدیک به حرم در خیابان طبرسی مشهد
نام  نام هتل آپارتمان تلفن نشانی
اخلاقی نیا هتل آپارتمان اخلاقی نیا 2220740 خیابان طبرسی
حریر هتل آپارتمان حریر 2256097 خیابان طبرسی
شاه توس هتل آپارتمان شاه توس 2233114 خیابان طبرسی
شرق زیست هتل آپارتمان شرق زیست 2231630 خیابان طبرسی
عرفه هتل آپارتمان عرفه 2231445 خیابان طبرسی
منا هتل آپارتمان منا 2215605 خیابان طبرسی
 

هتل مشهد

 
 

 

 

سوييت آپارتمتن طراوت